10 onderdelen voor een goed marketingplan

In het algemeen zijn ondernemingen onderverdeeld in vier hiërarchische niveaus: het bedrijfsniveau, het divisieniveau, het bedrijfsonderdeel en het productniveau. Het algemene plan van de onderneming wordt ontworpen op bedrijfsniveau. 

Als onderdeel van deze planning wordt elk middel toegewezen aan elke divisie van het bedrijf. Vervolgens wijst de planning op divisieniveau middelen toe aan elke bedrijfseenheid van het bedrijf.

Bovendien ontwerpt de business unit planning een strategisch plan voor elk bedrijfsonderdeel, dat elk van de marketingdoelstellingen/doelstellingen, strategieën en tactieken bepaalt, die in overeenstemming moeten zijn met het algemene strategische plan. Lees meer over marketing modellen of bekijk hieronder waar een marketingplan aan moet voldoen.

Wat is een marketingplan?

Volgens Kotler is een marketingplan een “schriftelijk document dat de doelstellingen, strategieën en actieplannen bevat met betrekking tot de elementen van de marketingmix die de naleving van de op bedrijfsniveau gedicteerde strategie vergemakkelijken en mogelijk maken”. Een marketingplan rijschool zal anders in elkaar steken dan een marketingplan voor een landelijk bedrijf. Voornamelijk vanwege het verschil in lokale- en landelijke marketing.

Opstellen van een strategisch marketingplan

Om uw bedrijf succesvol te maken, hebt u dus een strategisch marketingplan nodig. Strategische plannen worden op basis van hun tijdsbestek ingedeeld in plannen op lange, middellange en korte termijn. Meestal zijn langetermijnplannen tussen 5-10 jaar op bedrijfsniveau, middel langetermijnplannen 2-5 jaar en korte termijn plannen bestaan uit een periode van 6 maanden tot 1 jaar.

Een goed marketingplan bestaat uit 10 delen:

  • Samenvatting: het marketingplan moet, zoals alle documenten die aan de gevestigde instanties worden voorgelegd, beginnen met een korte samenvatting van het hele plan, met cijfermatige basisgegevens en -informatie.
  • Missie en Visie: het marketingplan bevat de “reden van bestaan” van het bedrijf, de waarden en de toekomstige bedoelingen en strategische aanpak.
  • Situatieanalyse: dit deel omvat alle resultaten van het marktonderzoek met verschillende subsecties. Het omvat een externe analyse (macro- en micro-omgevingsanalyses) en een interne analyse (met behulp van verschillende interne matrices zoals BCG Matrix en General Electric Matrix).
  • SWOT-analyse: de sterke en zwakke punten van de onderneming en de bedreigingen en kansen voor de omgeving; dit is de basis voor het bepalen van de marketingdoelstellingen en -strategieën.
  • Doelstellingen: de doelen die de onderneming wil bereiken, die op basis van hun kenmerken kunnen worden ingedeeld als kwantitatief of kwalitatief.
  • Marketingstrategieën: op basis van de doelstellingen is een marketingstrategie de routekaart naar succes.
  • Marketingmix: een van de kernpunten van het marketingplan is het ontwerp van de middellange- en langetermijnaanpak van de 4 P’s (prijs, plaats, product, promotie).
  • Actieprogramma: in dit onderdeel worden alle uit te voeren acties verzameld met specifieke informatie, tijdschema’s en verantwoordelijkheden onder het personeel.
  • Voorlopige resultatenrekening: het plan moet een resultatenrekening bevatten met alle inputs waarvoor de marketingafdeling verantwoordelijk is.
  • Toezicht en controle: het doel van dit onderdeel is ervoor te zorgen dat alle 9 onderdelen worden gevolgd en de voorgestelde doelstellingen worden bereikt.